VIẾNG  MIẾU  NHẠC  VƯƠNG  CẢM  TÁC

 

 

请阅读  岳飞 满江红 The Whole River Red

 

 

 

Tống triều có tướng Nhạc Phi,
Một đời lẫm liệt tráng bi can trường.
Kim binh nghe tiếng buông gươm,
Tướng quân binh sĩ cung thương tơi bời.
Nhạc quân hào khí ngất trời,
Tận trung báo quốc người người kính yêu.
Sơn hà xă tắc tiêu điều,
Nhờ công Bàng Cử đem nhiều thái an.

Triều đ́nh Tần Cối vu oan,
Quốc ghi khuyết nét không toàn quốc gia. (1)
Nhạc Phi:  Sông núi hoàn ta!
Anh hùng chết hận phong ba oán hờn.
Hàng Châu có miếu Nhạc Vương,
Vô thăm đau xót cảm thương trung thần.
Tên thơm lưu măi sử xanh,
Viêm hoàng Tôn Tử ghi danh tự hào.

Vương Vĩnh Hiệp
王永協  <photo>
Hàng Châu, Trung Quốc, tháng 2, năm 2006

 

 

 

 

PHOTOS

*

 

01

 

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

Chữ QUỐC thiếu một nét

 

08

 

 

09

 

Photography by Hiep Vinh Vuong

 

 

 

PHỤ CHÚ:

 

(1) Chữ quốc trong bốn chữ Tận Trung Báo Quốc được ghi thiếu một nét nhằm nói lên giang sơn nhà Tống không c̣n vẹn toàn.

Nhạc Phi,
岳飛, (1103 - 1141) Người huyện Thang Am (nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) tự là Bàng Cử, là danh tướng đời nhà Tống đánh đuổi quân Kim xâm lược.  Bị gian thần Tần Cối vu hại và bị xử tử tại Phong Ba Đ́nh (nay thuộc thành phố Hàng Châu tỉnh Chiết Giang) .  Sau được truy phong làm Nhạc Vương, người đời ghi ơn công đức ông gọi là Nhạc Vũ Mục.

Thuyết Minh H́nh Ảnh:

01:  Bên ngoài Nhạc Vương miếu.
02:  Trong miếu.
03:  Tính khí Nhạc Vũ Mục.

04:  Tượng Nhạc Vũ Mục với thủ bút Hoàn Ngă Hà Sơn.
05:  Tận Trung Báo Quốc.
06:  Tận Trung.
07:  Báo Quốc.
08:  Mộ Nhạc Phi và con nuôi Nhạc Vân.
09:  Tác giả bên tượng Nhạc Vũ Mục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright©2005KHAIMINH.ORG